Fehamec nieuwe belangenbehartiger Historische Agrarische Mechanisatie

Oprichting Federatie van verenigingen voor historische agrarische mechanisatie.

Sinds september 2016 is de oprichting van een landelijke federatie voor het agrarisch historisch erfgoed een feit, doordat verschillende afgevaardigden van diversen verenigingen het initiatief genomen hebben tot de oprichting van deze federatie. De nieuwe federatie heeft een aantal belangrijke ambities. Zij wil een overlegorgaan zijn naar de overheden zoals landelijke, provinciale, en gemeentelijke instanties die door schaalvergroting ook steeds verder van onze leden en de overige bevolking af komt te staan. De Fehamec is een officiële organisatie met statuten en een bestuur waarin uitsluitend afgevaardigden van de aangesloten clubs zitting kunnen hebben.

Fehamec de nieuwe belangenbehartiger voor het Agrarisch Historisch Erfgoed

Foto: Fehamec – De opgerichte belangenbehartiger voor het agrarisch historisch erfgoed heeft inmiddels ook een gezicht gekregen met een officieel logo.

Een federatie is overigens niet nieuw in dit land, alleen is dit er voor onze hobby nog nooit van gekomen misschien ook nog niet nodig geweest. Voorbeelden waar het al wel het geval is b.v. bij oldtimer auto’s de Fehac maar ook voor andere materialen clubs zijn er overkoepelende organisaties. In het bedrijfsleven wordt er al jaren met overkoepelende organisaties gewerkt, denk aan LTO en CUMELA om een voorbeeld te noemen.

De Fehamec heeft tot doel, het ondersteunen van de oldtimerclubs die het historisch agrarisch erfgoed in stand willen houden. En deze clubs en hun leden vertegenwoordigen bij allerlei belangrijke zaken en kwesties.

Ook wil zij coördinerend optreden als het gaat om problemen waar verenigingen mee te maken hebben of kunnen krijgen. Hierbij kunnen we denken aan organisatorische zaken en kwesties die gezamenlijk met diverse partijen kunnen worden besproken zoals o.a. verzekeringsmaatschappijen. Met belangrijkste hoofddoel om willekeur uit te sluiten (denk b.v. aan het verzekeren van huifkarren e.d.). Ook op het gebied van kennis verzamelen denkt zij een positie in te kunnen nemen. Ten slotte wil de federatie ook aansluiten bij de al aanwezige en de nog op te richten federaties in Europa, met als doel om ook buiten de landsgrenzen de krachten te kunnen bundelen. Er is al een centrum waar technische kennis wordt gebundeld en daar willen we ook bij aansluiten.

Foto: Stichting Smid Renders - Fehamec brengt hobbyisten bij elkaar voor het delen van de juiste documentatie

Foto: Stichting Smid Renders – Fehamec brengt hobbyisten bij elkaar voor het delen van de juiste documentatie.

Advies, ondersteuning en inspraakrecht bij invoering van nieuwe regels en wetgeving

De overwegende reden voor oprichting van de federatie is het feit dat er de laatste jaren wetgeving heeft plaatsgevonden op het gebied van trekker rijbewijs en nu het kentekenbewijs wat een zware wissel trekt op de hobby van het agrarisch historisch erfgoed. De verenigingen voor oldtimer tractoren en landbouwwerktuigen maken zich er zorgen over, hoe onze volgende generaties dit stukje prachtige historie kunnen bewaren als de eigenaren hiervan met steeds meer regels en kosten worden geconfronteerd. Ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen en waar we als oldtimerverenigingen amper of niet in zijn gekend; laat staan dat we inspraak hebben. Je zal er niet aan moeten denken, dat als de milieumaatregelen die de politiek voor ogen heeft straks ook op deze manier aan ons worden opgedrongen. Het lijkt ons, dat we ons alleen kunnen verweren en op zijn minst kunnen meepraten als we dat als verenigingen samen doen. Een vorm om dit samen te doen is door middel van een organisatie waar de specifieke landbouw oldtimerclubs, groot of klein, lid van zijn.

Hierop kwam het voorstel om daarvoor een federatie op te richten. Een federatie waarvan elke oldtimerclub op gebied van landbouw tractoren en of -werktuigen vrijwillig lid zou moeten zijn.

Samenwerking is immers een groot voordeel. Problemen van externe aard bij een club, los je vaak gemakkelijker op als er een grote organisatie achter staat. Op organisatorisch gaat de federatie voorlichting kunnen geven als daar om gevraagd wordt. Omdat het bestuur gevormd wordt uit de clubs is de meeste kennis wel voor handen en hoeft het spreekwoordelijke wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Informatie delen, adviseren en krachten bundelen zijn een van de belangrijkste doelen van de Fehamec

De Federatie wil bij wetgeving en de voorbereiding hiervan gesprekspartner zijn en de belangen van onze hobby verdedigen voor het invoeren van de wet. In een kleine commissie van deze clubs wordt een voorstel uitgewerkt, waarna er gekeken wordt of dit qua wetgeving aan de eisen voldoet zodat het aan een grotere vergadering ter goedkeuring voorgelegd kan worden.

Foto: Henri Smits - Fehamec kan u adviseren bij de invoering van het nieuwe Kenteken voor landbouwvoertuigen

Foto: Henri Smits – Fehamec kan u adviseren bij de invoering van het nieuwe Kenteken voor landbouwvoertuigen.

Door de krachten te bundelen hopen we met toekomstige maatregelen als volwaardige partij onze zienswijze duidelijk te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen op de hoogte worden gehouden van wat er in de toekomst speelt of kan gaan spelen wat betreft onze gezamenlijke hobby. Veel van de tractoren komen uit een tijd dat de huidige eigenaren nog weten met welke techniek en voor welk doel ze gemaakt zijn en voor de toekomstige generatie is het belangrijk dat deze kennis wordt overgedragen. Ook belangrijk is dat het documentatie materiaal wordt gearchiveerd en bewaard en welke taal is minder belangrijk omdat met de digitalisering het vertalen van e.e.a. steeds makkelijker wordt. De gegevens moeten wel toegankelijk zijn en dit is een belangrijke doelstelling van de federatie. Voorlichting voor oldtimerverenigingen kan uitermate belangrijk zijn, gedacht moet worden aan organisatiestructuur maar ook bij het adviseren van het organiseren van evenementen. Van elkaar leren kan beter via een centrale federatie dan dat clubs langs elkaar werken. Afspraken maken met organisatie die van onze machines gebruik willen maken, of gezamenlijk een evenement opzetten kan op succesvolle wijze worden gerealiseerd en gecombineerd. Voorlichting op het gebied van b.v. regelgeving en kennis, omtrent machines e.d., die ons gezamenlijk aangaan moet voor de leden van de aangesloten verenigingen toegankelijk zijn en de moderne media zoals b.v. internet, facebook, twitter e.d. kunnen hierbij goed van dienst zijn.

Alle clubs kunnen dus lid worden van de federatie maar deze kan nooit invloed hebben op fusie of samenvoegen van clubs op welke manier dan ook. De clubs moeten zelfstandig blijven als de leden dat wensen.

Het oprichtingsbestuur denkt qua kosten aan een laagdrempelige financiële organisatie. De kosten worden voorlopig geraamd op € 0.50 per lid van een oldtimervereniging die zich bij de federatie aansluit. De aangesloten verenigingen hebben naar rato van hun leden bestand stemrecht op de jaarvergadering en
zodoende inspraak in de federatie. Fehamec hoopt en verwacht het merendeel van de oldtimerverenigingen die zich bezig houden met trekkers, stationaire motoren en landbouwwerktuigen bij de overkoepelende organisatie zullen aansluiten.

Foto: Peter van Schalen - Fehamec geeft de juiste informatie en advies bij vernieuwende wetgeving

Foto: Peter van Schalen – Fehamec geeft de juiste informatie en advies bij vernieuwende wetgeving.

Wij hopen dat u de noodzaak van deze oprichting net zo nodig vindt als de initiatiefnemers hiervan.

Begin februari 2017 heeft hieromtrent al de eerste leden- oprichtingsvergadering vergadering plaatsgevonden te Apeldoorn. Het huidige bestuur bestaat nu zes leden te weten: Voorzitter – Hans Peters (Gaanderen), Secretaris – Anko Broekema (Ruinerwold), Penningmeester – Fokkelien Attema (Heeg), Vice voorzitter – Piet vd Poel (Den Dungen), Activiteiten / P.R. – Mark van Lankveld (Westerbeek) en Bestuurslid – Jos van den Hurk (Vortum Mullem).

Wilt u meer inlichtingen dan bent u van harte uitgenodigd om uw vragen te stellen bij voorkeur via de E-mail bij ankobroekema@gmail.com, hij is namens de deelnemende club de interim secretaris. Namens de initiatiefnemers wordt u ook van harte uitgenodigd te reageren en wordt uw inbreng ook van harte gewaardeerd. Uiteraard rekenen wij op een reactie uwerzijds, dit om de noodzakelijke voortgang te waarborgen.

Meer informatie over de Fehamec is nu al te vinden via hun spiksplinternieuwe website www.fehamec.nl

Met vriendelijke groeten van deze oldtimerverenigingen OTMV, HMT, KLW, SMT, VvdK, HTMV, Fiat club, BHTC, SCA en SCV

Anko Broekema (interim secretaris).
Bestuur FEHAMEC