Doelstellingen Mobiele Collectie Nederland

De Stichting Mobiele Collectie Nederland, afgekort MCN is sinds 1999 op aandringen van het OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) als vertegenwoordiger van al het mobiel erfgoed opgericht, die daarmee als organisatie opkomt voor het behoud alle mobiele erfgoederen in Nederland.

Doelstellingen Mobiele Collectie Nederland

Foto: Doelstellingen Mobiele Collectie Nederland.

In de stichting zijn de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ via hun koepelorganisaties gecommitteerd:

 • Weg – FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs)
 • Water – FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland)
 • Rail – HRN (Historisch Railvervoer Nederland)
 • Lucht – NFHL (Nationale Federatie Historische Luchtvaart)

Naast vernoemde organisaties hebben diverse vertegenwoordigers van transport musea zitting in het bestuur van MCN. Zo is ervoor gezorgd dat het hele werkveld van het mobiel erfgoed met z’n vele particuliere, museale organisaties en instellingen goed is vertegenwoordigd.

Zichtbaarheid van mobiel erfgoed is een van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland

Een van de belangrijkste doelstellingen van de stichting MCN is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed voor een variëteit aan doelgroepen waarmede:

 • Het besef van de culturele waarde van mobiel erfgoed in de samenleving versterkt;
 • Invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taak van MCN om de mobiliteit geschiedenis levend te houden;
 • Een stabiel maatschappelijk en politiek draagvlak wordt gecreëerd voor het behoud van mobiel erfgoed;
 • De belangenbehartiging voor de sector wordt ondersteund.

Activiteiten MCN

MCN onderscheidt een tweetal velden, waarop activiteiten met betrekking tot de zichtbaarheid van mobiel erfgoed worden ontplooid:

 • Fysieke zichtbaarheid
  • Op het gebied van de fysieke zichtbaarheid stimuleert MCN bijvoorbeeld de inzet van mobiel erfgoed bij publieksevenementen;
  • MCN zoekt verder de samenwerking met belangrijke publieke musea als het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Digitale Zichtbaarheid
  • Op het gebied van de digitale zichtbaarheid presenteert MCN het mobiel erfgoed via diverse digitale kanalen;
  • Op de achtergrond ligt het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed), waarin een veelheid aan gegevens over individuele objecten is en wordt opgenomen;
  • Zo kunnen overzichten worden gecreëerd van historische schepen, auto’s, treinen en vliegtuigen die in ons land behouden zijn gebleven.

Ontwikkeling: Digitaal register Mobiel Erfgoed

Tijdens de Cultuurnotaperiode 2001 – 2004 vroeg het Ministerie van OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), aan het bestuur van de stichting MCN expliciet om een ‘overzicht te verschaffen van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan’. Het Ministerie stelde daarvoor samen met het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds financiële steun beschikbaar.

Om een compleet overzicht tot deze erfgoederen voor Nederland te inventariseren is door de stichting MCN in samenwerking met de vier vernoemde koepelorganisaties in het mobiel erfgoed ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ het digitale overzicht “Nationaal Register Mobiel Erfgoed”, kortweg NRME ontwikkeld.

Doelstellingen digitaal register

Het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed) heeft tot doel overzicht en inzicht te verschaffen, zoals het samenvatten wat er zoal aan mobiel erfgoed in ons land aanwezig is met een duidelijke visie op de culturele waarde daarvan.

De deelgenootschappen zijn zich ervan bewust dat onderhoud en verdere ontwikkeling van het NRME (Nationaal Register Mobiel erfgoed) slechts mogelijk is door de inzet van een enorme troepenmacht aan vrijwillige, enthousiaste en deskundige medewerkers, gecoördineerd en begeleid door de genoemde koepelorganisaties.

Betrokkenheid FEHAMEC 

Ook de FEHAMEC is als belangenbehartiger van het agrarisch erfgoed betrokken om voor de historische landbouw bij deze documentatie de nodige bijdrage te leveren, waarover verder in dit bericht meer informatie is te lezen.

In samenwerking MCN zet de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) onderdeel van het ministerie van OCW zet zich op de volgende manieren in voor de waardering en zorg voor mobiel erfgoed:

 1. Ontwikkelen van kennis en instrumenten in de vorm van een waardestellend kader voor mobiel erfgoed;
 2. Zichtbaar maken van mobiel erfgoed via de erfgoedmonitor;
 3. Uitwisselen van kennis en inzichten tijdens het platform mobiel erfgoed;
 4. Beschermen van mobiel erfgoed door structureel overleg te voeren over knelpunten in wet- en regelgeving.

Naast het register en de toonbeelden site heeft Stichting MCN nog veel meer gedaan. Het belangrijkste wapenfeit is dat dankzij MCN de sector overstijgende term “Mobiel Erfgoed” breed ingang heeft gevonden en dat die term bijvoorbeeld door de overheid, fondsen en andere organisaties wordt gebruikt.

Daarnaast is er deelname aan tentoonstellingen, organisatie van congressen, Platform Mobiel Erfgoed, regulier overleg met OCW, aandacht voor veilig werken, samenwerking met het Openluchtmuseum etc.

Mobiele Collectie Nederland
https://mobiel-erfgoed.nl

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
https://mobielecollectienederland.nl/nrme

Gemeenschappelijke verklaring “Duurzaam Mobiel Erfgoed”

Gemeenschappelijke verklaring van de vier bij Mobiele Collectie Nederland aangesloten koepelorganisaties voor mobiel erfgoed. Weg – FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs), Water – FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland), Rail – HRN (Historisch Railvervoer Nederland) en Lucht – NFHL (Nationale Federatie Historische Luchtvaart).

Zij hebben zich begin dit jaar in onderstaand document gezamenlijk uitgesproken over duurzaamheid in relatie tot het behoud van mobiel erfgoed.

Gemeenschappelijke verklaring MCN

Contacten FEHAMEC vs Mobiele Collectie Nederland

Begin 2019 had Fehamec voorzitter Hans Peters tijdens de Inter Classics in Maastricht een gesprek met FIVA-voorzitter Tiddo Bresters, waar de belangrijkste aspecten om historisch agrarisch materiaal bij de Mobiele Collectie Nederland op te nemen duidelijk naar voren kwamen.

Erkenning Agrarisch Erfgoed

Een erkenning als Agrarisch Erfgoed heeft heel veel voordelen in de toekomstige wetgevingen met betrekking tot vooral milieu, verzekeringen etc.

FEHAMEC in gesprek met ministerie

Het afgelopen jaar was de FEHAMEC door het OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), afdeling Cultureel Erfgoed uitgenodigd om van gedachten te wisselen inzake het agrarisch erfgoed.

Documentatie: Agrarisch Cultureel erfgoed

Op dat moment was er met betrekking tot auto’s, treinen, vrachtauto’s en boten al heel veel geïnventariseerd, maar van agrarisch erfgoed nog heel erg weinig. Hierbij bleek dat OCW totaal geen idee had wat voor agrarisch erfgoed nog bewaard is gebleven. Het zal hier vooral over werktuigen tot bouwjaar 1960 gaan, waar onderdelen zoals bouwjaar, toepassing, werkwijze, materiaal, fabrikant etc. worden vastgelegd.

Uiteraard is er veel documentatie in het oude “Wageningenarchief” en leden bezitten binnen hun archief ook nog het nodige materiaal. Het FEHAMEC-bestuur wil hier nog nader over brainstormen, maar ideeën of suggesties vanuit de leden en clubs zijn uiteraard ook van harte welkom.

Ontginning van land of het in cultuur brengen van woeste grond of poldergrond is altijd een belangrijk element geweest in de Nederlandse landbouwmechanisatie. Dat leidde tot specifieke landbouwmachines. Hierbij moet worden aangetekend dat deze tevens in beheer waren van ontginningsorganisaties, overheid of particuliere investeerders. Vrijwel elke grond in Nederland kunnen gewassen worden geteeld, waarbij het vlakke land voor een efficiënt gebruik van de grond zorgt.

Plan van aanpak

Bij de documentatie verzameling wordt er aandacht geschonken aan nog bewaard gebleven landbouwmachines met de volgende kenmerken:

 • Afkomstig uit de periode 1880 – 1960
 • Getrokken door paard of trekker en/of mechanisch aangedreven door handkracht of stationaire motor
 • In Nederland gebruikt en bij voorkeur van Nederlands fabricaat

Daarnaast zal men op termijn komen tot een inventarisatie van de belangrijkste bewaard gebleven landbouwmachines om te bepalen of deze machines extra aandacht behoeven met bovengenoemde kenmerken binnen:

 • Het Weidebedrijf
 • De Akkerbouw
 • De Fruitteelt
 • De Tuinbouw

De inventarisatie kan gebruikt worden om te bepalen of deze machines extra aandacht behoeven.

Voorbeelden van historische agrarische documentatie

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
Tractor International Junior 8-16
Tractor Mc Cormick-Deering Rups Tractor T 20
Farmall Super FC-C
Farmall FC-N
International DED Tractor
International M Stationaire Motor

• Actuele berichtgeving Fehamec

Volg de actuele berichtgeving en alle andere aanverwante informatie/ontwikkelingen voor oldtimerliefhebbers en verenigingen.

» Lees hier meer…